Szkoła Podstawowa nr 2

im. Kornela Makuszyńskiego
w Chojnie

SP2 Chojna

ul. Żwirki i Wigury 10

74-500 Chojna

tel. 91 414 27 03

sekretariat@sp2chojna.pl

Sprawozdania finansowe

„Na postawie § 34 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 342 ze zm.) sprawozdanie finansowe za 2019r. Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie http://bip.asiis.edu.pl/

Skip to content